Leiden stelt economische ontwikkelagenda 'Ruimte voor Werk' vast

Leiden stelt economische ontwikkelagenda 'Ruimte voor Werk' vast Foto: TEKST Gemeente | FOTO'S Leiden Buro JP | GETEKEND BEELDVERSLAG Rolf Resink

Hoe kunnen we in Leiden voldoende ruimte blijven bieden om te werken en ondernemen? Hoe houden we ook in de toekomst een goede balans tussen werken, wonen, recreëren, bereikbaarheid en duurzaamheid? Welke rol vervullen de Leidse bedrijventerreinen hierin?  

De gemeente Leiden werkt, samen met Bedrijvig Leiden en Ondernemend Leiden, aan de beantwoording van deze vragen. In november 2022 en juli en december 2023 hebben zij samen sessies georganiseerd om zich over deze vragen te buigen. Een veertigtal ondernemers, ontwikkelaars, beleggers en partners uit de binnenstad, van de bedrijventerreinen, het Leiden Bio Science Park en de wijkwinkelcentra hebben tijdens de sessies input geleverd voor de koers van de Leidse economie. Met als resultaat de economische ontwikkelagenda ‘Ruimte voor Werk’.

Werk is onderdeel van integrale verstedelijking
Wethouder Fleur Spijker (Economie, Kennis, Sport & Gezondheid) licht toe: “Leiden is een dichtbebouwde stad, de ruimte is schaars en daarmee is de druk op iedere vierkante meter hoog. We bouwen woningen, hebben voldoende voorzieningen nodig, er moet voldoende groen en sport zijn, maar er moet ook gewerkt worden. Werken is belangrijk. Voor de economie van de stad, maar ook voor mensen zelf. Door werken en ondernemen in Leiden goed te organiseren, bieden we ondernemers en inwoners meer kans op inkomen, voorzieningen en vertier. Daarnaast heeft werken een positief effect op sociale interactie in de stad. We raken meer verbonden en er is meer ontmoeting. Ik wil graag vooruit kijken naar welk soort bedrijvigheid de stad nodig heeft en waar deze bedrijvigheid op een logische manier kan landen. Tegelijkertijd hebben we geen jaren om daar werk van te maken. Ondernemers hebben het de laatste jaren al zwaar genoeg en functiemenging staat steeds vaker op gespannen voet met bedrijvigheid. Ik wil dus ook op korte termijn actie.”

"Van papier naar actie”
Met een regionale bedrijventerreinenstrategie, een horecavisie en detailhandelsbeleid ligt er een stevige papieren basis voor de economie van Leiden. De ondernemers gaven tijdens de inputsessies echter aan dat concrete acties ontbreken en dat zij behoefte hebben aan meer duidelijkheid. Om die reden worden er met de vaststelling van de Ontwikkelagenda vijf concrete acties ingezet om voldoende en betaalbare ruimte voor werken in Leiden te behouden.

Ontwikkelagenda
De ontwikkelagenda bevat drie thema’s waar vijf acties aan gekoppeld zijn.  Het eerste thema, ‘mengen en verdichten’, richt zich op het verdichten van de stad en zorgt voor slimme functiemenging in woonwijken en werklocaties. De eerste actie is het ontwikkelen van een Leids instrumentarium. Dit is een soort gereedschapskist van regels en afspraken, waarmee de gemeente steviger kan sturen op de realisatie van fysieke ruimte voor werk. Ook wordt het toevoegen en mengen van werkfuncties bij lopende en nieuwe gebiedsontwikkelingen gestimuleerd. De tweede actie is het opstellen van profielen voor de Leidse werklocaties en woonwijken. Daarmee wordt inzicht gecreëerd in welke economische werk- en voorzieningenfuncties van belang zijn voor het functioneren van Leiden. Hierdoor wordt het duidelijk welke kansen er zijn voor het behoud, mengen en toevoegen van diverse economische activiteiten in de Leidse woonwijken en werklocaties. De bedrijventerreinen zijn de eerste werklocaties waarvoor profielen worden opgesteld. 

Het tweede thema, ‘spreiden & schuiven’, draagt bij aan het spreiden van de bedrijvigheid over Leiden en de regio. Het doel is om schuifruimte te creëren om zo de juiste bedrijvigheid te laten landen op de juiste plek. De derde actie is het versterken van de regionale samenwerking (in Economie071 verband) op dit thema. Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar een regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM). Een RHOM kan een belangrijk instrument zijn om meer ruimte voor werk in de regio te creëren. Hierdoor wordt de slagkracht van de regio vergroot op het behouden van vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de 071-regio. De vierde actie is dat er een onderzoek wordt gedaan naar in- en uitbreidingslocaties in Leiden. Deze nieuwe ruimte voor bedrijven zorgt voor schuifruimte en is de eerste stap om het juiste bedrijf op de juiste plek te krijgen. 

Het derde thema, ‘haalbaar & betaalbaar’, zorgt voor betaalbare werkruimte voor verschillende soorten bedrijvigheid met toegevoegde waarde aan de Leidse economie en maatschappij. Waarbij de gemeente de samenwerking wil versterken met verschillende stichtingen en organisaties die betaalbare bedrijfsruimte in Leiden faciliteren.

De vijfde actie is het creëren van meer betaalbare werkruimte in Leiden door het oprichten van een fonds ‘betaalbare werkruimte’. De haalbaarheid van dit fonds dient vooraf goed onderzocht te worden. Daarom start gemeente Leiden met een haalbaarheidsonderzoek naar de randvoorwaarden, effectiviteit en kosten van dit fonds. De concrete acties uit de ontwikkelagenda zorgen dat Leiden zich nog steviger kan positioneren en zo een bijdrage levert aan brede welvaart. Daarnaast biedt de agenda duidelijkheid en perspectief aan ondernemers tot minimaal 2050.


Reacties

WhatsApp us!