Sturm Holding máákt kennis

Sturm Holding máákt kennis

Het laatste jaarverslag van de Sturm Holding is getiteld: ‘Kennismakers in infra’. Innoveren is immers kennis maken en dat is volgens Frenk Clemens nodig om koploper te blij ven op infra- en civieltechnisch gebied. Dat het bedrijf daarin slaagt, leidt geen twij fel, want Sturm Holding heeft met haar verschillende expertises op technisch, procesmatig en circulair gebied een naam hoog te houden.

'Onze innovatie is het antwoord op de meest complexe werken'

Frenk is sinds 1995 directeur en mede-eigenaar van Sturm Holding, een oer-Zaans bedrijf dat in 1962 werd opgericht door Willem Sturm. Inmiddels heeft de onderneming diverse dochtermaatschappij en, die qua kennis en kunde in elkaars verlengde liggen. Deze maatschappij en werden zelf opgericht of kwamen door overnames tot stand. De reden: “Het vergaren van kennis, waardoor wij momenteel de meest complexe werken tot een goed einde kunnen brengen”, zegt Frenk.

Hij vervolgt: “Er werken hier 200 mensen, maar die zitten bepaald niet op eilandjes. Zij werken nauw samen, versterken elkaar en houden daarbij het enige geldende doel voor ogen: de wensen van onze klanten, veelal aannemers, projectontwikkelaars en overheden. Die klanten ontzorgen wij van a tot z. Niet door opdrachten zomaar aan te nemen, maar door eerst uitvoerig met elkaar in overleg te treden en de beste oplossingen te bespreken. Dat is belangrijk voor de efficiency maar ook omdat wij maximaal rekening houden met zaken als duurzaamheid, CO2, werkruimte, milieuzorg en omgevingsimpact”

Goede voorbereiding
Het geheim van een succesvol werk gaat schuil in een goede voorbereiding. Frenk Clemens zegt hierover: “Dat begint met een gedegen onderzoek. Enerzijds door zelf onderzoek te doen, anderzijds door bij voorbeeld nauwkeurig bodemrapporten te lezen. Het is de wens en het doel om alle risico’s voor onze opdrachtgevers weg te nemen en hen niet tijdens het werk te confronteren met zoiets als een verontreinigde bodem die vooraf niet in de calculatie is meegenomen.” Alles wat Sturm Holding doet is infra-gerelateerd.  “Het gaat vaak om werken op grote terreinen, waarbij geavanceerde machines en betrokken mensen het werk verrichten. Veel van onze machines zij n GPS- en computergestuurd en dat is in technisch opzicht de grootste innovatie van de laatste jaren. Maar innovatief denken en doen zit ook in het DNA van onze mensen. Elke dag kunnen zij voor verrassingen komen te staan. Dat zijn zij gewend en dus schrikken zij daar niet van, temeer omdat ze door ervaring en kennis weten hoe zij daarmee om moeten gaan.”

Jonge en ervaren medewerkers
Over de medewerkers van de Sturm Holding zegt hij : “De medewerkers van de Sturm Holding bestaan uit een mix van jonge en ervaren medewerkers. In de platte organisatie die wij vormen, willen we onze mensen vooral verantwoordelijkheid geven. Niet teveel betuttelen, maar wel voldoende coachen en ondersteunen. Dat zorgt ervoor dat zij trots kunnen zijn op wat zij doen. Nieuwe aanwas van medewerkers komt vaak binnen via onze medewerkers die enthousiast vertellen over ons bedrijf. Daarnaast zij n we lid van SPG Noord-Holland, een opleidingsinstituut die jonge mensen opleidt voor onder andere infra- en civieltechnisch werk. Deze leerlingen werken 4 dagen per week bij een werkgever en gaan op de 5de dag naar school.”

Duurzaam
Dan valt het woord ‘circulair’. Frenk zegt: “De toekomst moet ook voor de volgende generatie gewaarborgd zijn. Daarom hebben wij stappen gezet om de CO2-uitstoot te verminderen. Die voortgang houden wij bij met een prestatieladder. Op dit moment zitten wij op niveau 5, wat wil zeggen dat wij het maximale doen om die uitstoot terug te brengen. Dat doen we onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en dus door het inzetten van elektrisch aangedreven machines. Wij investeren volop in duurzaam ondernemen, ook door Noord-Holland als ons afzetgebied te beschouwen. Hierdoor hoeven er geen grote afstanden te worden afgelegd.”

Expertises Sturm Holding liggen in elkaars verlengde

De Sturm Holding heeft diverse dochtermaatschappijen met expertises die in elkaars verlengde liggen. 

Markus is met 75 jaar de oudste. Dit bedrijf heeft een naam hoog te houden met grondwerk, bodemsanering, het bouwrijp maken van grond en (circulair) slopen.

Sturm is volgend jaar 60 en is de specialist op het gebied van ondergrondse infra, sanering en bouwkundig grondwerk.

Aannemersbedrijf De Jong en CEBA zijn beide bestratingsspecialisten die vaak nauw samenwerken.

Stenen en Tegels is de tuinenspecialist binnen de Sturm Holding. Het bedrijf bedient zowel particulieren als professionals.

Murmex ondersteunt afvalverwerkingsbedrijven bij het verwerken en bergen van afvalstoffen en verontreinigde grondstromen, die voornamelijk voortkomen uit civiele en bouwkundige werken.

Four Energy is een duurzame energieleverancier, gespecialiseerd in warmtenetten en warmtepompen. Four Energy werd in 2020 door de Sturm Holding opgericht. 

BodemPlan is het interne ingenieursbureau binnen de Sturm Holding. Dit bedrijf geeft invulling aan de civieltechnische ontwerpvraagstukken en is de verbindende partij om de specialistische kennis van de verschillende bedrijven binnen de groep in de ontwerpfase te borgen.

STURM HOLDING BV
Sluispolderweg 3 | 1505 HJ Zaandam
075 - 617 40 51 | info@sturmzaandam.nl
www.sturmzaandam.nl


Reacties